تولید و بکارگیری نرم افزارهای بومی حمایت می شود

بر اساس این مصوبه، به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظفند از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و موسسات غیر دولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت کنند.

 

با موافقت دولت و به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظف به حمایت از تولیدات دانشگاهی در زمینه نرم افزارهای بومی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظفند از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و موسسات غیر دولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت کنند.

همچنین فهرست نرم افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود.

بر این اساس، شاخصهای امنیتی نرم افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظفند؛ پس از ابلاغ فهرست نرم افزارهای بومی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال برای جایگزینی نرم افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم افزارهای بومی و سامانه های تکمیلی اقدام کنند و پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم افزارهای کاربردی در سامانه های عملیاتی را از نرم افزارهای مبتنی بر زیرساختهای انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم افزارهای مبتنی بر زیرساختهای بومی تغییر دهند.

همچنین دولت دستگاه های اجرایی را موظف کرده است پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف یک ماه قراردادهای جدید مربوط به تهیه، بکارگیری و نگهداشت نرم افزارهای پایه و کاربردی را منعقد کنند. ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

منبع: مرکز ملی توسعه نرم افزارهای بومی، آزاد/متن باز ایران

/ 0 نظر / 51 بازدید