تداوم و پشتکار

کاری نیست که با پشتکار و مهارت نتوان از پس آن برآمد. کارهای بزرگ بازور و قدرت انجام نمیشود بلکه با استقامت و پشتکار به ثمر میرسد.

 

جانسونبرچسب ها : پشتکار، مهارت، استقامت