شهامت

برای رسیدن به موفقیت وجود موانع ضروری است چرا که پیروزی تنها بعد از مبارزه های فراوان و شکست های بیشمار به دست می آید. هر مبارزه و هر شکستی، مهارت و قدرت شما، شهامت و تحمل شما، توانایی و اعتماد به نفس شما را بیشتر میکند _ بنابراین هر مانعی مثل یک هم قطار خوب است که شما را مجبور به بهتر شدن میکند .

افسر گارد ماندینوبرچسب ها :